+ نوشته شده توسط سیدمجیدلقمانی در پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 22:32 |

+ نوشته شده توسط سیدمجیدلقمانی در شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:48 |

+ نوشته شده توسط راضیه اکبری در شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 12:1 |

+ نوشته شده توسط حسنعلی رفیعی در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 9:58 |

+ نوشته شده توسط حسنعلی رفیعی در چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 15:59 |

 

 

rg29_img_0035.jpg

 

 

ry3z_img_0024.jpg

 

cdmq_img_0014.jpg

xzj4_img_0008.jpg

 

 

+ نوشته شده توسط فررانه غنی زاده در چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 11:6 |

برای موفقیت در تحصیل چه کار باید کرد؟

برای موفقیت در تحصیل توصیه های مهم زیر را مورد توجه قرار داده و اجرای آن ها را در برنامه ی روزانه ی خود قرار دهید. 

 

صورت خندان با شکلک درجه

 

شکلک های محدثه


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فررانه غنی زاده در دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 17:51 |


برچسب‌ها: فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارک باد
+ نوشته شده توسط فررانه غنی زاده در شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 20:33 |
راز دوستی در صدر قرار دادن عشق خداوند است.

راز دوستی در قسمت کردن شادیها با دیگران است.

راز دوستی در دوست داشتن بی قید و شرط دیگران است.

راز دوستی در توقع نداشتن از دیگری است نسبت به دیگران آزاده رفتار کن.

راز دوستی در این است که نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خودت بدانی.

راز دوستی در این است که بیشتر گوش کنی تا دیگران را وادار به شنیدن کنی.

راز دوستی در این است که تغییر حالات خود را با خوش رویی و حسن نیت بپذیری.

راز دوستی در محترم شمردن است. به حقوق و دیدگاه های دوستت احترام بگذار .

راز دوستی در این است که هنگام صحبت با دوستان حواست کاملا جمع آنها باشد.

راز دوستی در این است که روابط خود با دوستانت را به روابطی استثنایی تبدیل کنی.

راز دوستی در این است که با موهبت دوستی عشق به خداوند را در خودت ایجاد کنی.

راز دوستی آن است که برای یافتن دوستان صمیمی باید اول خودت یک دوست باشی .

راز دوستی دراین است که محبت را نه تنها با کلام بلکه بانگاه و لحن صدا نیز ابراز کنی.

راز دوستی در این است که در خوشبختی دیگران نه فقط با حرف بلکه با عمل سهیم

                 باشی.ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیدمجیدلقمانی در سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 21:28 |

piyaz

داﻧﺸﻤﻨﺪان پس از تلاش های فراوان توانستند یکی از مهمترین رموز جوان ماندن را پیدا کنند، آنان

 با تحقیقات فراوان و بررسی گروه های مختلف مطالعاتی ﻣﺘﻮجه ﺷﺪه اﻧﺪ که ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در

 ﭘﯿﺎز، ﻧﺮون های ﻣﻐﺰی را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ

 ﻣﮫﻢ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺑﺪن ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در همین راستا ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ژاﭘﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﯿﺎز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺮﺷﻤﺎر از ﺟﻤﻠﻪ

 دﻓﺎع از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﮫﺎ و وﯾﺮوس های ﺑﯿﻤﺎری زا، ﺑﺎ ﺳﺮطﺎن ﻏﺪد ﺷﯿﺮی ھﻢ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯽ

 ﮐﻨﺪ.

در آزﻣﺎﯾش های ﻣﮑﺮر داﻧﺸﻤﻨﺪان داوطﻠﺒﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ طﻮر داﺋﻤﯽ و

 دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﯿﺎز ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﭼﻮن ﺑﮫﺒﻮد

 ﺣﺎﻓﻈﻪ و روﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

نتایج تحقیقات خاطر نشان می کند که ﭘﯿﺎز ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﻐﺰ ، زمینه ﺟﻮان ﺳﺎزی ﺑﺪن و

 اﻓﺰاﯾﺶ ھﻮش را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

+ نوشته شده توسط سیدمجیدلقمانی در سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 21:12 |